Warning: Creating default object from empty value in /var/www/karambenordanmark.org/public_html/wp-content/themes/Drift_Pro/admin/main/inc/class.redux_filesystem.php on line 29

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/karambenordanmark.org/public_html/wp-content/themes/Drift_Pro/admin/meta/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/karambenordanmark.org/public_html/wp-content/themes/Drift_Pro/admin/meta/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/karambenordanmark.org/public_html/wp-content/themes/Drift_Pro/admin/meta/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/karambenordanmark.org/public_html/wp-content/themes/Drift_Pro/admin/meta/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/karambenordanmark.org/public_html/wp-content/themes/Drift_Pro/admin/meta/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/karambenordanmark.org/public_html/wp-content/themes/Drift_Pro/admin/meta/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/karambenordanmark.org/public_html/wp-content/themes/Drift_Pro/admin/meta/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/karambenordanmark.org/public_html/wp-content/themes/Drift_Pro/admin/meta/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/karambenordanmark.org/public_html/wp-content/themes/Drift_Pro/admin/meta/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/karambenordanmark.org/public_html/wp-content/themes/Drift_Pro/admin/meta/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/karambenordanmark.org/public_html/wp-content/themes/Drift_Pro/admin/meta/init.php on line 746
Vedtægter – Karambenor Danmark

Vedtægter for foreningen Karambenor Danmark

$ 1 Navn og medlemmer

Foreningens medlemmer er enkeltpersoner, foreninger, organisationer, virksomheder og institutioner, som vil arbejde for foreningens formål.

$ 2 Formål

Foreningens formål er:

  1. at gøre det muligt for børn og unge på skoler i Senegal at modtage undervisning på et niveau, der kvalificerer dem til uddannelse på videregående læreanstalter og/ eller tilegnelse af viden, der sætter dem i stand til at indgå i den videre udvikling af landet.
  2. at udvikle landbrugsmetoder i tæt dialog med regionens lokale bønder med henblik på at skabe et mere bæredygtigt landbrug.
  3. at bidrage til udvikling af regionens sundhedssektor igennem en opkvalificering af de lokale sygehuse samt landsbyklinikker i regionen, således at lokalbefolkningen kan få adgang til en bedre sundhedsservice.

$ 3 Bestyrelse

Foreningens daglige ledelse udgøres af en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, en kasserer og tre menige medlemmer. Bestyrelsen kan herudover konstituere sig med andre hverv i henhold til sin forretningsorden.

Foreningens bestyrelsesformand og kasserer vælges forskudt på den årlige generalforsamling, hvor alle fremmødte medlemmer har stemmeret. Endvidere vælges indtil 2 suppleanter samt en revisor og en revisorsuppleant. Bestyrelsen vælges for 2 år dog kun 1 år for suppleanterne, revisor og revisorsuppleant.

$ 4 Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gang årligt efter en fast dagsorden.

Formanden eller 2 andre bestyrelsesmedlemmer i foreningen kan indkalde til yderligere bestyrelsesmøder. Der føres protokol over trufne beslutninger. Formanden tegner foreningen over- for private som offentlige instanser.

Bestyrelsen råder over foreningens midler og er ansvarlig for at disse anvendes efter foreningens formål og de ved generalforsamlingen trufne beslutninger.

Tegningsberettigede er kun formanden og kassereren i fællesskab.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Årsregnskabet afsluttes af kassereren og afleveres til formanden og revisoren senest 1. marts. Alle hverv hvortil man er valgt i foreningen er ulønnede.

$ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes hvert år den 3. torsdag i marts. Der indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen og fremsendes med dagsorden til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen. Formanden er ansvarlig for, at referatet underskrives af bestyrelsen. Referatet sendes herefter til medlemmerne.

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Debat om det fremtidige arbejde.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af formand (lige år) og bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af suppleanter.
  7. Eventuelt.

$ 6 Kontingent

Kontingent udgør min. Kr. 100 årligt

$ 7 Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun ske, når dette fremgår af den medsendte dagsorden og kun, såfremt beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne stemmer. Beslutningen, skal for at være gyldig bekræftes på en ny generalforsamling, der afholdes senest en måned efter den første.

Beslutningen træffes med almindelig stemmeflerhed.

Den afsluttende generalforsamling tager stilling til, hvor foreningsmidler skal anbringes i overensstemmelse med foreningens formål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Odense den 9. oktober 2016.